Započeta informatizacija KCCG; Koji su njeni benefiti?

 Započeta informatizacija KCCG; Koji su njeni benefiti?

Foto: FOS Media

U Kliničkom centru Crne Gore  u toku je implementacija novog informacionog sistema koja se sprovodi u okviru projekta “Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori”. Projekat  realizuju Ministarstvo zdravlja i kancelarija Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u svojstvu implementacionog partnera i tehničke podrške. Implementacijom ovog projekta, vrijednog 1.1 milon eura i formalno je započeta informatizacija najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, saopšteno je iz Mininstarstva zdravlja.

„Ovo je jedan od krucijalnih projekata kada se govori o digatalnoj transformaciji u zdravstvu i podrazumijeva kompletnu informatizaciju i informatičku integraciju svih sistema u KCCG, počev od osnovnog – medicinskog sistema (Helian) , preko poslovnog (PIS) i drugih pomoćnih sistema sve do upravljačkog dijela i “pametnog menadžmenta” (business intelligence – BI)“, navode u saopštenju.

Poslije više pokušaja informatizacije u prethodnom periodu, u martu ove godine otpočela je implementacija koja je nažalost, zbog epidemije COVID 19, dva puta prekidana ali je početkom septembra ponovo nastavljena u mjeri u kojoj su to epidemiološki uslovi dozvoljavali. Sistem je trenutno implementiran na nekoliko klinika i djelova KCCG i već se pokazao kao vrlo prihvatljiv od strane medicinskog osoblja uz pružanje komfornijeg rada i veće efikasnosti.

„Medicinski informacioni sistem (Heliant) medicinskom osoblju donosi benefite u radu koji podrazumjevaju vođenje medicinske dokumentacije u elektronskom obliku, na jednom mjestu, uz značajnu uštedu vremena i povezivanje poliklinike i odjeljenja. Na ovaj način pacijenti će efikasnije ostvarivati zdravstvenu zaštitu na tercijanom nivou jer će svi podaci (istorija bolesti, terapija) koji se jednom unesu u sistem biti dostupni ordinirajućim ljekarima u svim organizacionim jedinicama KCCG“, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i dodati:

„Novi informacioni sistem doprinijeće preciznijem upravljanju veoma složenim sistemom kakav je KCCG,  a odnosi se  između ostalog, na upravljanje finansijskim, materijalnim i ljudskim resursima KCCG u cilju njihove što veće racionalizacije kao i pružanja što kvalitetnije zdravstvene usluge po principu “pacijent u centru sistema“. Sistem će  omogućiti i preciznije praćanje potrošnje ljekova i potrošnog materijala, kao i precizniju primjenu DRG sistema i fakturisanja usluga.

Kako su pojasnili iz Ministarstva zdravlja, poslovni informacioni sistem (PIS) će  zamijeniti skup aplikacija i pojedinačnih informatičkih alata koji se trenutno koriste u zadovoljavanju operativnih poslovnih potreba u Kliničkom centru. Novim dizajnom i implementacijom PIS-a, Klinički centar će unaprijediti poslovanje kroz korišćenje ovog namjenskog softvera. Jedna od glavnih prednosti novog poslovnog informacionog sistema nad prethodnim sistemom je njegova sposobnost konsolidacije svih podataka koji se koriste u procesima upravljanja KCCG od zaposlenih do održavanja opreme i generisanja izvještaja u realnom vremenu i analize stanja finansijskih i materijalnih resursa.

Prilikom izrade sistema ostvaruje se integracija medicinskog informacionog sistema sa poslovnim informacionim sistemom u cilju praćenja potrošnje ljekova i medicinskih sredstava, kao i njihove sledljivosti u sistemu.

„Pored ova dva, zanačajne benefite donijeće i business intelligence (DWH/BI) sistem čija je svrha napredno izvještavanje za Klinički Centar Crne Gore ,kao i integrisanje najkorisnijih elemenata kliničkih i poslovnih podataka koji mogu da posluže menadžmentu i stručnom kadru kao baza za donošenje strateških odluka, pregled stanja različitih parametara kroz vrijeme, kao i inicijative za unapređenje njege pacijenata kroz zdravstveni sistem“, navode u saopštenju Ministarstva zdravlja dodajući:

„Neki od sastavnih djelova business intelligence sistema je set izvještaja kao što su: broj i procenat pacijenata po dijagnostičkim grupama kroz vrijeme, kao i po klinikama i odjeljenjima, uporedni prikaz prijema i otpusta pacijenata , trenutno stanje popunjenosti bolničkih kreveta , kroz vrijeme i po klinikama i odjeljenjima,  broj realizovanih pregleda po klinikama, odjeljenjima i ambulantama, kao i po ljekarima, po danu i kroz vrijeme, potrošnja medicinskih sredstava, potrošnja ljekova po dijagnostičkim grupama i pacijentima , itd.“

I pored otežavajućih okolnisti izazvanih COVID19 pandemijom nastaviće se rad na implementaciji sistema tako da se pored medicinskih djelova KCCG očekuje da će od 2021.godine raditi i dio novog informacionog sistema koji obuhvata poslovni sistem čime će se stvoriti i  uslovi za generisanje prvih podataka i njihovo korišćenje u dijelu informacionog sistema koji predstavlja tzv. “pametni menadžment” (business intelligence – BI).

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još