Za plate poslanika tri miliona eura

 Za plate poslanika tri miliona eura

Foto: FOS Media

Za potrebe rada crnogorskog parlamenta tokom prošle godine utrošeno je preko sedam miliona eura, što čini 83,25 odsto ukupno planiranih sredstava iz tekućeg budžeta Skupštine za 2020. godinu.

Najviše tog novca, 3.816.647 eura, odnosno 44,40 odsto budžeta, proizilazi iz Izvještaja o radu Skupštine za 2020. godinu, utrošeno je za potrebe administracije.

Za unapređenje zakonodavne infrastrukture potrošeno je 3.239.516 eura ili 37,69 odsto budžeta, dok je za finansiranje nedjeljnika „Koha Javore“ izdvojeno 100 hiljada eura, odnosno 1,16 odsto.

Rad Cetinjskog parlamentarnog foruma Skupštinu je prošle godine koštao – nula eura, jer zbog pandemije nije održan u redovnom formatu.

Kada je riječ o programu administracije, najviše novca 2.941.554 eura utrošeno je na zarade i doprinose, od čega su troškovi za neto zarade iznosili 1.782.427 eura, porez na zarade 239.519 eura, doprinosi na teret zaposlenog 638.873, doprinosi na teret poslodavca 244.806, a opštinski prirez 35.929 eura.

Na ostala lična primanja Skupština je utrošila 24.673 eura, od čega je 2.068 otišlo na jubilarne nagrade, 6.188 na otpremnine, a 16.418 na ostale naknade.

Rashodi za materijal iznosili su 101.565 eura. Od toga je 47.824 eura potrošeno na administrativni, a 39.881 na materijal za posebne namjene.

Rashodi za gorivo iznosili su 13.859 eura. Rashodi za usluge iznosili su 152.148 eura, od čega je 10.566 eura utrošeno na službena putovanja, a svega 57 eura za reprezentaciju.

Troškovi za komunalne usluge iznosili su 48.847, usluge prevoza 5.240, a usluge stručnog usavršavanja 7.541 euro, dok su ostale usluge iznosile 79.898 eura.

Rashodi za tekuće održavanje iznosili su 101.095 eura, od čega je 4.120 otišlo na održavanje građevinskih objekata, a 96.975 eura na održavanje opreme.

Skupština je prošle godine na zakup objekata potrošila 40.300, a opreme 2.837 eura.

Ostali izdaci Skupštinu su koštali 193.306 eura, od čega je 97.350 utrošeno na izdatke po osnovu ugovora o djelu, 74.870 na izradu i održavanje softvera, a 21.086 na osiguranje.

Za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru potrošeno je 67.100 eura, od čega je institucijama otišlo 63.300, a pojedincima 3.800 eura. Kapitalni izdaci, odnosno izdaci za opremu koštali su 192.068 eura.

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca Skupština je, kroz program Unapređenja zakonodavne infrastrukture, potrošila 2.502.647 eura.

Od toga je za neto zarade utrošeno 1.526.548, poreze na zarade 205.015, doprinose na teret zaposlenog 546.707, doprinose na teret poslodavca 193.625, a opštinske prireze 30.752 eura.

Ostala lična primanja Skupštinu su koštala 16.213 eura, od čega je za naknade za stanovanja i odvojen život dato 13.330, otpremnine 1.264, a ostale naknade 1.620 eura. Rashodi za gorivo iznosili su 13.862, a za usluge 692.772 eura.

Za službena putovanja je potrošeno 219.891, za reprezentaciju 4.950, za komunalne usluge 73.458, za bankarske usluge i negativne kursne liste 194, za konsultantske usluge 388.334, a za ostale usluge 5.944 eura.

Za kontribucije i članstvo u domaćim i međunarodnim institucijama Skupština je potrošila 14.022 eura.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još