Podnošenje zahtjeva od četvrtka

 Podnošenje zahtjeva od četvrtka

foto kodex.me

Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspisalo je danas javni poziv za građane za učešće u projektu rješavanja njihovih stambenih potreba po povoljnim uslovima, Hiljadu plus, a zahtjeve komercijalnim bankama će moći da predaju od četvrtka.

Zahtjevi se, kako se navodi u javnom pozivu, mogu predavati do 3. decembra, svakog radnog dana od osam sati i 30 minuta do 15 sati.

“Podnosioci zahtjeva za učešće u projektu dužni su da dostave neophodnu dokumentaciju, u zavisnosti od ciljne grupe u koju spadaju, a u protivnom njihov zahtjev neće biti prihvaćen”, navodi se u pozivu.

Podnosioci svoje zahtjeve i dokumentaciju predaju u filijalama Crnogorske komercijalne banke (CKB), Erste, Lovćen, NLB, i Podgoričke.

Podnosilac, u trenutku predaje zahtjeva banci, dobija potvrdu sa naznačenim danom, satom i minutom predaje i šifrom, odnosno kodom zahtjeva.

Za podnošenje aplikacije za građane potrebna dokumentacija obuhvata popunjen zahtjev za dodjelu kredita, uvjerenje o prebivalištu na teritoriji Crne Gore za svakog člana porodičnog domaćinstva, kopija biometrijske lične karte za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva ili uvjerenje o crnogorskom državljanstvu za podnosioca zahtjeva ili članove domaćinstva koji posjeduju stare isprave.

Podnosilac aplikacije treba da dostavi i izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstva, izvod iz matične knjige vjenčanih za bračne parove i potvrdu o zaposlenju izdatu od poslodavca sa podatkom o visini prosječne zarade za vremenski period od prethodna tri mjeseca za podnosioca zahtjeva i sve zaposlene članove domaćinstva.

Takođe je potrebna ovjerena izjava podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva da ne posjeduje stambenu jedinicu u Crnoj Gori ili nemaju u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, čija površina nije veća od 99 metara kvadratna (m2) u posljednje tri godine od podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita.

Potrebna je i ovjerena saglasnost podnosioca zahtjeva i svih članova porodičnog domaćinstva za obradu ličnih podataka radi pribavljanja podataka od Uprave za nekretnine.

“Za zaposlene u javnom sektoru potrebna je potvrda od poslodavca da zaposleni nije riješio stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave do dana pokretanja postupka dodjele kreditnih sredstava, kao i ovjerena izjava zaposlenog u vezi sa tim”, dodaje se u pozivu.

Za samohrane roditelje, odnosno staratelje, dostavlja se dokaz da je roditelj razveden ili je drugi roditelj umro ili je nepoznat, a izdržava maloljetno dijete, ili dokaz nadležnog Centra za socijalni rad da je staratelj punoljetnoj osobi koja je nesposobna za rad, koja nema srodnike koji su po zakonu dužni da ga izdržavaju ili ima srodnike koji ne mogu da ga izdržavaju.

“Za osobe sa invaliditetom i porodična domaćinstva čiji je član osoba sa invaliditetom može se, između ostalog, dostaviti ovjerena kopija rješenja o statusu osobe sa invaliditetom Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), i/ili ovjerena kopija rješenja o ostvarivanju pravu na invalidsku penziju ili rješenje kojim je utvrđen status invalida rada”, precizira se u pozivu.

Za porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju dostavlja se ovjerena kopija rješenja nadležnog organa lokalne uprave i/ili Centra za socijalni rad o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, dok se za mlade koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, dostavlja ovjereno rješenje nadležnog Centra za socijalni rad o smještaju u ustanovu socijalne zaštite, i/ili ovjerena kopija rješenja o porodičnom smještaju-hraniteljstvu i/ili o starateljstvu.

Za žrtve nasilja u porodici dostavlja se ovjerena kopija rješenja o izricanju zaštitne mjere, pravosnažne presude u krivičnom postupku, pravosnažnog rješenja Suda za prekršaje ili ovjereni dokaz da je u toku postupak izricanja zaštitne mjere, krivični ili prekršajni postupak.

U slučaju trudnoće, nerođeno dijete će se smatrati članom domaćinstva, što se dokazuje uvjerenjem o trudnoći koji izdaje izabrani doktor za žene.

U pozivu je objašnjeno da će eventualna dodatna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za kredit zavisiti od internih procedura odobravanja kredita i kreditne politike banke u kojoj građanin podnosi zahtjev za kredit.

Vlada će realizacijom projekta omogućiti uštede odabranim građanima i porodičnim domaćinstvima obezbjeđivanjem niže kamatne stope na stambene kredite u odnosu na tržišnu.

Visina kamatne stope na godišnjem nivou iznosi 2,99 odsto fiksno, za zaključene ugovore za kupovinu stanova po kupoprodajnoj cijeni do 1,1 hiljadu EUR po kvadratu neto korisne površine stambenog prostora, na period od 20 godina.

Dugoročni hipotekarni kredit se može dodijeliti za kupovinu individualnog stambenog objekta čija vrijednost po kvadratu neto korisne površine ne prelazi 1,1 hiljadu EUR.

Porodična domaćinstva mogu obezbijediti učešće u vrijednosti ugovora o kreditu. Vrijednost projekta je do 20 miliona EUR.

U projektu mogu učestvovati sva porodična domaćinstva čiji članovi nemaju riješeno stambeno pitanje i koji ispunjavaju propisane uslove.

Prioritet u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom vaučera za kupovinu stambenog objekta, naročito imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, osobe sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član osoba sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, zaposleni u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru i žrtve nasilja u porodici.

Vaučeri se, nakon dodjele prioritetnim grupama, dodjeljuju ostalim ciljnim grupama prema navedenim udjelima i to 40 odsto korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30 odsto bračnim supružnicima koji imaju do 35 godina života i 30 odsto ostalim korisnicima.

Kredit se može dodijeliti podnosiocu zahtjeva koji je crnogorski državljanin sa stalnim prebivalištem u Crnoj Gori, koji nema u svojini stambeni objekat ili u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u posljednje tri godine od podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita.

Kredit se može dodijeliti podnosiocu zahtjeva čiji član porodičnog domaćinstva nema u svojini stambeni objekat ili u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u posljednje tri godine od podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita i koji je kreditno sposoban u smislu opštih uslova kreditne sposobnosti odabrane komercijalne banke.

Ako podnosilac zahtjeva udružuje sredstava sa članom domaćinstva, taj član porodičnog domaćinstva mora da bude kreditno sposoban u smislu opštih uslova kreditne sposobnosti odabrane komercijalne banke.

Iznos anuiteta za otplatu dugoročnog kredita za kupovinu stambenog objekta ne može preći iznos od 50 odsto ukupnih neto mjesečnih prihoda podnosioca zahtjeva, odnosno porodičnog domaćinstva u slučaju udruživanja sredstava.

Vaučer se može dodijeliti porodičnom domaćinstvu čiji kumulativni prihod, u odnosu na broj članova domaćinstva, iznosi do 600 EUR za podnosioca zahtjeva, 420 EUR za svakog drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva, odnosno 300 EUR za svakog maloljetnog člana domaćinstva.

Jednočlano i dvočlano porodično domaćinstvo može da konkuriše za garsonjeru ili jednosoban stan, površine od 24 m2 do 46 m2, bračni odnosno vanbračni supružnici koji imaju do 35 godina bez djece za jednosoban ili dvosoban stan, površine od 47 m2 do 60 m2, a tročlano porodično domaćinstvo za jednosoban ili dvosoban stan, površine od 61 m2 do 73 m2.

Četvoročlano porodično domaćinstvo može konkurisati za dvosoban ili trosoban stan, površine od 74 m2 do 88 m2, a porodično domaćinstvo sa više od četiri člana za trosoban ili veći stan, maksimalne površine do 99 m2.

Izuzetno, korisnik može da kupi stambeni prostor površine manje od 24 m2, ali ne manji od deset m2 po članu domaćinstva, odnosno, ne manji od 20 m2 ako je samac. Takođe, korisnik može kupiti stambeni prostor veće površine od maksimalne, ali ne više od 15 m2.

Vaučer važi 60 dana od dana izdavanja, i u tom periodu se vaučer može iskoristiti, odnosno sklopiti predugovor.

Zahtjev za dodjelu kredita i spisak neophodne dokumentacije su dostupni na sajtovima www.mrt.gov.me i www.1000plus.me.

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva, uslovima i svemu drugom, mogu se dobiti pozivom na broj Call centra 19915.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja