Iz Sekretarijata za saobraćaj za Portal Podgorica: Uprkos godini pandemije uvedena elektronska karta, izgrađeno dodatan broj parking mjesta

 Iz Sekretarijata za saobraćaj za Portal Podgorica: Uprkos godini pandemije uvedena elektronska karta, izgrađeno dodatan broj parking mjesta

foto putevi

Kada je u pitanju sanacija gradskih saobraćajnica od strane gradske uprave, više puta je ukazano da je unapređenje stanja putne infrastrukture u Glavnom gradu jedan od prioriteta i taj trend će se nastaviti i u 2021. godini. Budžetom za 2021. godinu za rad preduzeća “Putevi” d.o.o. na održavanju i sanaciji saobraćajne infrastrukture opredijeljeno je  2.300.000,00 eura, što je veća vrijednost u odnosu na prošlu godinu.

„Svjesni smo da unaprijeđena putna infrastruktura doprinosi kvalitetnijem životu naših građana, te da se na taj način stvaraju pretpostavke za dinamičan razvoj našeg grada, tako da smo odlučni u namjeri da u narednom periodu saniramo sve gradske saobraćajnice. Takođe ćemo nastaviti sa unapređenjem putne infrastrukture na ruralnom području Podgorice.

Podsjetićemo, bez obzira na izazove koje je pandemija Corona virusa postavila pred nama u smislu organizacionog i finansijskog djelovanja, uspjeli smo u ovoj godini unaprijediti odnosno sanirati veći broj saobraćajnica. Tako su Ulica Ilije Plamenca i Ulica 27. marta na Zabjelu dobile potpuno novi izgled i funkciju. Sanirane su dvije najprometnije saobraćajnice u Tološima – Ulica Boška Buhe i Ulica Đura Čagorovića.

Urađena je sanacija Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i postavljena je ograda, kako se u tom dijelu ne bi nepropisno parkirala i zaustavljala vozila i na taj način se ugrožavalo normalno odvijanje saobraćaja i bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

Foto Pg biro Lazarela Kalezić, sekretarka za saobraćaj

Urađena je sanacija Ulice Đoka Miraševića čime je omogućena bolja regulacija saobraćaja u odnosu na postojeće stanje u Bloku V i Bloku VI. 

Izvršena je sanacija lijeve kolovozne trake u Bulevaru Josipa Broza Tita. Obzirom da je Bulevar vrlo važna saobraćajnica koja je naročito opterećena u ljetnjim mjesecima, za očekivati je da ćemo u narednom periodu učiniti napor i uraditi sanaciju i desne trake.

Tako smo prije neki dan imali priliku da obiđemo završene radove na sanaciji Ulice Kralja Nikole, od Bulevara Svetog Petra Cetinjskog do raskrsnice sa Ulicom Radosava Burića i Bracana Bracanovića“, precizirala je sekretarka za saobraćaj, Lazarela Kalezić.

Foto Putevi

U prethodnom periodu kroz regulaciju saobraćaja obuhvaćena i savremena rješenja biciklističkog saobraćaja. Tako je prilikom sanacije Ulice 27. marta, Ulice Ivana Milutinovića, Ulice Kralja Nikole, jedna saobraćajna traka opredijeljena za biciklističku stazu u oba smjera, a preostale saobraćajne trake su saobraćajno reorganizovane za korišćenje od strane motornih vozila, čime su se uspostavili poboljšani uslovi za odvijanja biciklističkog prevoza.

Izazovi i problemi u radu gradskih preduzeća

Sekretarijat za saobraćaj vrši upravni nadzor nad preduzećima “Putevi” d.o.o. i “Parking servis Podgorica” d.o.o.

Preduzeće “Putevi” d.o.o. realizuje poslove na tekućem i investicionom održavanju opštinskih i nekategorisanih putnih pravaca na teritoriji Glavnog grada i kao što je već navedeno u odgovoru na prethodno pitanje, ostvarili su odlične rezultate. Jedan od najvećih izazova bio je potreba za savremenom mehanizacijom i opremom. Zato smo već ove godine počeli sa osavremenjavanjem tehničkih kapaciteta preduzeća što je omogućilo kvalitetniji i brži rad, a pri tom je naše privredno društvo postalo ravnopravan konkurent na tržištu mnogim drugim preduzećima koja obavljaju istu djelatnost.  

“Parking servis Podgorica” d.o.o. bavi se upravljanjem, korišćenjem i održavanjem javnih parkirališta i garaža na teritoriji Glavnog grada Podgorice. Glavni izazov s kojima se ovo Društvo suočava jeste izraženi problem nedostajanja parkinga u gradu. S tim u vezi, a imajući u vidu trend povećanja potreba za slobodnim parking mjestima, sprovode se aktivnosti na primjeni Elaborata o naplati parkiranja na opštim parkiralištima u široj gradskoj zoni Glavnog grada – Podgorice. Pandemija Corona virusa takođe je imala negativne posljedice po poslovanje ovog preduzeća. Najveći izazov tokom pandemije predstavljala je smanjena dinamika kretanja, što je često uzrokovalo smanjenu potrebu za korišćenjem parkinga. S druge strane, tu su loše navike naših sugrađana koje podrazumijevaju nepropisno parkiranje. Međutim, to nas nije spriječilo da ovaj period iskoristimo za osavremenjavanje parking prostora i načim građanima sada već ponudimo nekoliko smart parkirališta u gradu“istakla je Kalezić za Portal Podgorica.

U cilju modernizacije, a time i olakšavanja korišćenja usluga parkinga, radi se na podizanju nivoa komunikacije sa korisnicima. Intenzivirane su aktivnosti na planiranom obilježavanju i prilagođavanju parkinga za osobe sa invaliditetom. Nedavno je iz ovog preduzeća apelovano na građane da poštuju pravila i da propisno parkiraju svoja vozila, a posebno da obrate pažnju na mjesta koja su predviđena za osobe s invaliditetom.

Gradski saobraćaj -rak rana Podgorice

Planom održive urbane mobilnosti (SUMP), modernizacija i popularizacija linijskog autobuskog prevoza putnika definisana je kao jedan od pet stubova održive mobilnosti za Glavni grad Podgoricu. Ciljevi koji se žele postići odnose se na povećanje upotrebe linijskog prevoza putnika, poboljšanje ponude, poboljšanje pristupačnosti i dostupnosti za sve kategorije stanovništva, povećanje nivoa zadovoljstva stanovništva ovom vrstom usluge.

Modernizacija i razvoj održivog sistema saobraćaja podrazumijeva da isti omogući bezbjednu realizaciju prevoznih potreba pojedinaca i privrede, pritom ne ugrožavajući zdravlje ljudi i životnu sredinu.

„Smatramo da bi se dobro organizovanim linijskim prevozom putnika, građani podstakli da umjesto korišćenja sopstvenih vozila, koriste ovaj vid prevoza za svoja dnevna putovanja. Analize su pokazale da najveći broj građana svoje svakodnevne potrebe za mobilnošću obavlja korišćenjem privatnih automobila. Postojeći sistem linijskog prevoza nikada ne koristi više od 50% građana, što jasno pokazuje da su promjene neophodne.

Grad je preduzeo aktivnosti na pripremi Javnog oglasa za povjeravanje obavljanja poslova linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika kojim će se, između ostalog, definisati uslovi i kriterijumi za djelatnike u ovoj oblasti, kao i odgovarajuća mreža autobuskih linija u skladu sa prostornim mogućnostima i potrebama naših građana. Realizacija opisanog podrazumijeva obezbjeđenje modernijih prevoznih sredstava i prateću infrastrukturu, bolji kvalitet usluge i stvaranje preduslova za postepeno uvođenje EU standarda za sektor saobraćaja.

Navedenom su prethodile aktivnosti na izradi analize postojećeg tehničkog, finansijskog i organizacionog stanja u komunalnoj djelatnosti javnog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima za period koji ne može biti kraći od tri godine; pregled očekivanih rezultata povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti javnog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima i projekciju potrebnih resursa za ostvarivanje tih rezultata; kao prikaz načina organizovanja i postupaka koji se u povjeravanju obavljanja javnog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima sprovode u najmanje tri države članice Evropske unije.

Foto portal RTCG

Modernizacija linijskog prevoza putnika podrazumijeva, između ostalog, investicije za zamenu dotrajalih i zastarjelih prevoznih sredstava novim autobusima. Predmetna ulaganja ne treba posmatrati kao dodatno opterećenje za Glavni grad, već kao nadogradnju i podsticaj aktivnostima koje se već realizuju i/ili su planirane lokalnim strateškim dokumentima. Nacrtom Budžeta za 2021. godinu planirana su kreditna sredstva odnosno zaduženje i za kupovinu autobusa. Grad je razmatrao mogućnosti korišćenja dostupnih kreditnih linija i u tom smislu priprema sprovođenje potrebnih procedura u skladu sa zakonom“,kazala je naša sagovornica.

Elektronske karte za bolje funkcionisanje saobraćaja

Glavni grad je u prethodnom periodu u saradnji sa Njemačkom razvojnom agencijom za ekonomsku saradnju i razvoj – GIZ radio na modelu modernizacije javnog prevoza, što je rezultiralo pilot projektom digitalizacije gradskog saobraćaja i uvođenja elektronske karte. „Korišćenje elektronske vozne karte započelo je 24. jula 2020. godine i podsjećamo, elektronska karta predstavlja jedinstvenu voznu kartu koja omogućava povezivanje usluga, tako da se sa jednom kupljenom voznom kartom može koristiti više autobusa, bez obzira da li se radi o različitim prevoznicima, u vremenskom periodu za koji je karta izdata. Trenutno su u upotrebi: jednokratna (100 minuta), dnevna i mjesečna vozna karta. Jednokratna karta košta 0.90 eura, dnevna karta 3 eura, dok su mjesečne karte za radnike odnosno građane 30 eura, za đake i studente 25 eura i za penzionere 20 eura. Za djecu predškolskog uzrasta karta je besplatna.

Sam sistem je osmišljen tako što su u autobusima instalirani smart post terminali koji omogućavaju validaciju mjesečne elektronske karte prilikom ulaska u autobus ili ukoliko je korisnik ne posjeduje, vozač će korišćenjem drugih funkcija terminala odštampati jednokratnu ili dnevnu kartu koju korisnik takođe mora da validira“, precizirala je Kalezić.

U gradskoj upravi otišli su korak dalje. Najznačajniji alat za građane predstavlja upravo mobilna aplikacija Klik Bus koja je donacija Njemačke razvojne agencije GIZ.

„Ono što je najveća prednost aplikacije je planer putovanja, odnosno mogućnost da građani biraju  lokaciju do koje žele da koriste linijski prevoz, a sistem će prikazati linije koje saobraćaju prema toj lokacijii sa istaknutim vremenima polazaka, kao i mogućnošću navigacije do najbliže stanice. Ova opcija je posebno pogodna za sugrađane koji rijetko ili uopšte ranije nisu koristili ovaj vid prevoza. Aplikacija nudi mogućnost pregleda svih stajališta na teritoriji Glavnog grada sa svim linijama i vremenom dolazaka, kao i mogućnost praćenja autobusa na mapi.

Takođe, Klik bus aplikacija omogućava  kupovinu dnevnih i vremenskih karta u trajanju od 100 minuta. S druge strane, putem aplikacije je moguće produžiti važenje mjesečne karte bez odlaska na šalter“, istakla je naša sagovornica za Portal Podgorica.

Foto Fos media

Aplikacija je besplatna i dostupna za preuzimanje na Google Play prodavnici i App store-u.

„Prema prikupljenim podacima zaključno sa 20. novembrom prodato je 410.371 karata u autobusima i 6491 mjesečna karta. Zaista moramo iskazati zadovoljstvo, obzirom na veliku zainteresovanost građana koji su nam pored pozitivnih reakcija i podrške, dali i vrlo korisne sugestije na koji način da unaprijedimo funkcionisanje sistema, na čemu smo im zahvalni.

Kada je u pitanju distribucija karata, treba imati u vidu i da je trenutna epidemiološka situacija uticala na smanjenje potreba za mobilnošću naših građana, tako da smo zadovoljni nivoom prodaje“, kazala je sekretarka za saobraćaj.

Prednosti i mane elektronske karte

Već smo napomenuli, uvođenjem sistema elektronske karte stvaraju se mogućnosti povezivanja usluga, tako da sa jednom kupljenom voznom kartom može se koristiti više autobusa bez obzira da li se radi o različitim prevoznicima naravno u vremenskom intervalu za koji je karta kupljena. Elektronska karta se može koristiti u svim prevoznim sredstvima kojima se obavlja linijski prevoz putnika na cjelokupnoj teritoriji grada.

„Dakle, govorimo o gradskim i prigradskim linijama. Takođe bih istakla povoljnost da mjesečnu kartu možete kupiti bilo kog datuma u mjesecu i ona važi narednih 30 dana. Korišćenje ovog servisa omogućiće i generisanje podataka o broju građana koji koriste linijski prevoz putnika, lokalitetima odnosno rutama na kojima su opterećenja, što će nam omogućiti da kroz analize ovih indikatora donesemo bolja rješenja u pogledu organizacije mreže linija, frekvencije, kapaciteta autobusa i dr..Naša očekivanja su usmjerena na to da ovaj servis podstakne građane da svoja dnevna putovanja i obaveze upravo obavljaju koristeći linijski prevoz putnika“, kazala je Kalezić.

Foto Pg Biro

Što se tiče nedostataka koje su konstatovani ne odnose se na sam sistem, jer tehnički u velikom procentu imamo njegovu optimalnu funkcionalnost. U gradskoj upravi planiraju nadogradnju i proširenje. Nažalost, Komunalna policija i inspekcija prilikom kontrole funkcionisanja linijskog prevoza sankcionisala je prevoznike zbog prodaje karata van sistema.

„Sekretarijatu za saobraćaj nisu dostavljene zvanične žalbe građana zbog naplate stare karte u autobusima, ali znamo da se to dešava, pa koristimo ovu priliku da pozovemo sve građane da ukoliko primijete nepravilnosti, iste prijave inspekcijskim organima koji će po svakoj prijavi postupiti u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima“, ističe sekretarka za saobraćaj.

Situacija u taksi prevozu

Kalezić je za portal Podgorica istakla kada je riječ o situaciji u taksi prevozu u Podgorici da je u medijima objavljena namjera pojedinih djelatnika da se obrate Sekretarijatu za saobraćaj sa zahtjevom da ukine “start”, ali se, prema njenim riječima niko nije obratio.

Foto Bankar.me

„Iskoristiću priliku da ukažem da Grad odnosno Sekretarijat za saobraćaj nema nadležnost za ukidanje “starta”, kao ni drugih zakonom definisanih tarifa. Naime, Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, propisana je obaveza utvrđivanja minimalne i maksimalne cijene u okviru preciziranih taksi tarifa, što je urađeno kroz donošenje Odluke o auto-taksi prevozu za teritoriju Glavnog grada.

Kada je taksi prevoz u pitanju treba istaći da je pandemija Corona virusa imala veliki uticaj na taksi djelatnike koji su u minulom periodu pretrpjeli i dalje trpe posljedice u smislu manjeg obima posla, a u jednom periodu bio je u potpunosti prekinut rad ovog servisa.

Izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju koji je donešen krajem 2019. godine, definisana je obaveza novog usklađivanja Odluke o auto – taksi prevozu, što je podrazumijevalo dodatne obaveze za poslenike u ovom podsektoru javnog prevoza. Odluka je pripremljena, još uvjek nije bila na javnoj raspravi, ali smo uspostavili komunikaciju sa predstavnicima taksi prevoznika, koji su imali prilike da je razmotre i daju svoje sugestije. Obzirom na sveukupnu situaciju prihvatili smo predlog Strukovnog sindikata taksista Crne Gore da odložimo donošenje ovog podzakonskog akta“, precizirala je sekretarka za saobraćaj.

„Divlji taksisti“ posledica sive ekonomije

Lokalne samouprave su dužne da formiraju Koordinaciono tijelo za praćenje suzbijanja sive ekonomije u oblasti javnog prevoza putnika. Glavni grad je formirao pomenuto Koodinaciono tijelo kojeg čine predstavnici Sekretarijata za saobraćaj, Komunalne policije, Komunalne inspekcije, Poreske uprave, Uprave policije, Uprave za inspekcijske poslove.

„Zadatak Koordinacionog tijela odnosi se na širok spektar aktivnosti za praćenje suzbijanja sive ekonomije, počev od kontrole obavljanja auto – taksi djelatnosti u sivoj zoni, do provjere usklađenosti poslovanja preduzetnika i privrednih društava sa zakonskim odredbama.

Koordinaciono tijelo je sprovelo nekoliko zajedničkih aktivnosti u nadzoru poslenika u obavljanju ove djelatnosti, što je rezultiralo izdavanjem prekršajnih naloga i pokretanje  prekršajnih postupaka. Nažalost, pandemija je uticala na rad Koordinacionog tijela, u smislu smanjenja aktivnosti, tako da su i efekti djelovanja na manjem nivou od očekivanih. Ipak, Komunalna inspekcija i Komunalna policija Glavnog grada kroz svoj svakodnevni posao vrši kontrolu i sankcioniše sve uočene nepravilnosti.

Takođe, Sekretarijat za saobraćaj kroz saradnju sa predstavnicima Strukovnog sindikata taksista takođe radi na unapređenju postupaka vezanih za pribavljanje potrebne dokumentacije neophodne za obavljanje auto-taksi prevoza, u smislu uvezivanja svih aktera i poštovanja zakonskih procedura“, kazala je Kalezić.

Unaprerijđen sistem rada Parking servisa

U prethodnom periodu, preduzeće je pustilo u rad Android i IOS aplikaciju uz pomoć koje je omogućeno jednostavnije i lagodnije korišćenje parking mjesta kojima upravlja Parking servis, plaćanje usluge parkiranja i kontrolisanje vremena parkiranja. Pored toga, aplikacija pruža niz mogućnosti koje se mogu koristiti, poput spiska svih parkirališta sa tačnom lokacijom i navigacijom do istih.

„Ovo Privredno društvo pustilo je u rad i dva “smart parkinga”, u Ulici Serdara Jola Piletića preko puta zgrade “Palada” i na Bulevaru Cetinjski put u neposrednoj blizini Univerzitetskog centra. U pitanju su potpuno automatizovana smart parkirališta sa mogućnošću čitanja registarskih oznaka, samonaplativom stanicom, video&voice podrškom operatera, kao i upravljanje parkingom iz Operativno-kontrolnog centra Parking servisa.

Foto Parking servis.me

Na ovaj način, građanima se pružaju efikasnije usluge parkiranja imajući u vidu da je način funkcionisanja rampi potpuno automatizovan. Grad kontinuirano radi na unapređenju saobraćaja u mirovanju, a sve u cilju poštovanja pravila i vodeći računa da se pomogne svim građanima da se njihov problem parkiranja riješi“, kazala je Kalezić.

Nepropisna parkiranja predmet kažnjavanja

Zakonska regulativa definiše obavezu da se na opštim parkiralištima odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila koja koriste osobe sa invaliditetom, kao i za vozila udruženja ovih lica. Privredno društvo za poslove parkiranja, dužno je da na posebnom parkiralištu odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila osoba sa invaliditetom. Vozilo se označava znakom pristupačnosti koji izdaje nadležni organ u skladu sa propisom.

„Često osobe sa invaliditetom ne mogu da iskoriste svoja prava, jer su parking mjesta koja su rezervisana za njih, zauzeta. Pored toga, nesavjesni vozači parkiraju svoja vozila na trotoarima, čime takođe ometaju kretanje osoba sa invaliditetom i pješaka i izlažu ih opasnostima kada usljed zaobilaska parkiranog vozila moraju koristiti kolovoz saobraćajnice.

Foto Parking servis .me

U Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima precizirane su odredbe kojima se sankcionišu opisane pojave, Komunalna policija i Komunalna inspekcija u skladu sa svojim nadležnostima posvećeni su upravo djelovanju na suzbijanju neodgovornog i nesavjesnog ponašanja, ipak to nije dovoljno da se promijene navike pojedinaca i podigne nivo kulture u saobraćaju.  

Komunalna policija i Komunalna inspekcija će nastaviti vrlo intezivno kontrolu nepropisnog parkiranja na mjestima za lica sa invaliditetom. Apelujemo na građane da poštuju pravo naših sugrađana da imaju svoj prostor za parkiranje“, kazala je za portal Podgorica, sekretrka za saobraćaj.

2020 godina pandemije i izazova

Bez obzira na period pandemije, gradska uprava je istrajna da saobraćaj prilagode prije svega građanima i njihovim potrebama.

„Iza nas je odlična poslovna godina koju je pratila pandemija, što je često zahtijevalo da uložimo dodatni napor kako bi planirani napredak bio neizostavan.

Naši planovi i projekti vezani su za dostizanje vizije i sprovođenje mjera koje smo definisali u Planu održive urbane mobilnosti. Podsjetiću, Plan je urađen pod projektom “Održiva urbana mobilnost u zemljama Jugoistične Evrope II” (SUMSEEC II) koji je pokrenut i implementiran od strane GIZ-a.Plan je usvojen početkom ove godine i sadržajno se oslanjana pet glavnih strateških stubova koji se odnose na sveobuhvatno planiranje održive urbane mobilnosti; racionalizaciju upotrebe putničkih automobila;  modernizaciju linijskog prevoza putnika; valorizaciju potencijala za biciklizam i pješačenje. Pri tome, opredijelili smo se upravo za scenario ujednačenog ulaganja u sve strateške stubove kako bismo sveobuhvatno djelovali u razvoju koncepta održive urbane mobilnosti. Već smo pomenuli da je u završnoj fazi priprema Javnog oglasa za povjeravanje obavljanja poslova linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika što predstavlja jednu od prioritetnih mjera iz Plana“, precizirala je Kalezić.

U ovom resoru grada rade na unapređenju sistema elektronske karte i organizacionom definisanju kontrole i monitoring njegovog funkcionisanja, te stvaranje preduslova za formiranje savremenog operativnog centra za mobilnost za teritoriju grada.  

„Gradska uprava će nastaviti sa afirmacijom biciklizma kroz projekat ‘’Podgorica na dva točka’’ i kampanju ‚‚Samo lagano’’ kojom se promoviše bezbjednost u saobraćaju. Uopšteno govoreći, nastavićemo aktivnosti na promociji, unapređenju i razvoju alternativnih vidova transporta, kao i na motivaciji građana da se okrenu zdravim stilovima života. U tom pravcu, u narednoj godini planiramo izradu Strategije biciklizma, kao i plana razvoja pješačke infrastrukture. 

Ranije smo imali razgovore sa GIZ-om o mogućem nastavku saradnje na polju održive urbane mobilnosti i već imamo najave da bi se to moglo ostvariti tokom naredne godine u smislu podrške upravo na implementaciji aktivnosti definisanih Planom održive urbane mobilnosti. 

Ponosna sam na sve kolege i želim da u narednoj godini u dobrom zdravlju nastavimo trendove iz ove godine i Podgoricu učinimo gradom po mjeri čovjeka, a građani već potvrđuju da smo na dobrom putu“, zaključila je naša sagovornica.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još