Iz državnog budžeta Tuzi očekuju 2,5 miliona eura

 Iz državnog budžeta Tuzi očekuju 2,5 miliona eura

Foto: Gov.me

Budžet Opštine Tuzi za narednu godinu planiran je na 5.489.706 eura, piše Dan.

Za tekuću budžetsku potrošnju Opština na čijem čelu je Nik Đeljošaj, planirala je 2.125.200 eura, kapitalni budžet 2.834.973 eura, za transfere 702.350 eura, otplatu obaveza 30.000 i rezerve 115.000 eura.

Nacrt odluke o budžetu Opštine Tuzi za 2021. godinu je na javnoj raspravi.

Planirani primici iznose 5.489.706 eura, a čine ih porezi od 1.460.000, takse 30.000, naknade 675.000, ostali prihodi 44.000, kao i donacije 3.280.706 eura.

Kada su u pitanju izdaci oni su planirani na 5.807.523 eura. Najviše novca ide na kapitalne izdatke i to 2.834.973 eura.

Tekući izdaci su 2.125.200 eura, tranferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, kao i ostali tranferi iznose 702.350, dok su rezerve 115.000 eura.

U nacrtu se navodi i da je gotovinski suficit-deficit planiran na 317.817 eura, a otplata obaveza 30.000 eura. Nedostajuća sredstva su im po budžetu 2.817.817 eura, a povećanje-smanjenje depozita 317.817 eura, dok su transferi iz budžeta države planirani na 2.500.000 eura.

Subvencija za pomoć poljoprivrednicima iznose 240.000 eura.

Od poreza planirali su 1.460.000 eura.

Porez na dohodak fizičkih lica iznosi 250.000, na nepokretnost 880.000 eura, na porez nepokretnosti 100.000 i na prirez porezu na dohodak fizičkih lica 230.000 eura.

Primici od taksi planirani su na 30.000 eura, od čega na lokalne administrativne takse 25.000, a na lokalne komunalne 5.000 eura.

Ostali prihodi iznose 44.000 eura. Podijeljeni su na prihode koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti koji su planirani na 5.000, novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih prihod od 15.000, kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza 1.500 i ostali prihodi 22.500 eura.

Donacije i transfere planirali su na 3.280.706 eura, od čega EU donacije iznose 780.706 eura, a iz budžeta Crne Gore 2.500.000 eura.

Izdaci na bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca iznose 1.232.900 eura.

Na neto zarade planirali su da potroše 725.765 eura, na porez za zarade zaposlenih 106.485 eura, doprinosi na teret zaposlenog 268.450, a na teret poslodavca 116.115 eura, dok je opštinski prirez 16.085 eura.

Naknade za zimnicu iznose 30.000 eura, naknade za odbornike 63.000 i ostale naknade 15.000 eura.

Kapitalni izdaci iznose 2.834.973 eura.

Od tog novca na lokalnu infrastrukturu planirali su da potroše 1.399.206 eura, uređenje zemljišta 203.044, za opremu 15.000, izvesticiono održavanje 437.017 eura i transfere za projekat 780.706 eura.

TV usluge na albanskom jeziku platiće 40 hiljada

Rashodi za usluge iznose 320.600 eura. Na službena putovanja planiraju da potroše 4.800 eura, reprezentaciju, štampu i troškove bifea 20.100, a 100 eura manje na komunikacione usluge.

Na bankarske usluge ide 5.000 eura, a duplo na advokatske i notarske, a na kosultantske usluge, projekte i studije 10.000 eura.

Za stručno usavršavanje ide 5.000, a ostale usluge 205.700 eura, dok će televizijske usluge na albanskom jeziku platiti 40.000 eura.

Transferi institucijama, pojedincima i NVO sektoru iznose 527.350 eura.

Institucijama kulture i sporta planiraju da daju 25.000 eura, institucijama sporta 150.000 eura, NVO 15.000 i ostali transferi za NVO još 10.000 eura.

Politički partijama i udruženjima ide 59.850, a za jednokratnu socijalnu pomoć 158.000 eura.

Transferi pojedincima su 15.000 eura, ostali transferi pojedincima su 33.500, dok su transferi institucijama 61.000 eura.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja