Univerzitet Crne Gore će dodijeliti godišnje nagrade za naučnoistraživačke rezultate u 2020. godini

 Univerzitet Crne Gore će dodijeliti godišnje nagrade za naučnoistraživačke rezultate u 2020. godini

Foto: UCG

Sa novoizabranim prorektorom za nastavu Univerziteta Crne Gore prof. dr Veselinom Mićanovićem razgovarali su o prvim koracima za unapređenje naučno-nastavnog procesa, komunikaciji sa studentima i nastavi u specifičnim okolnostima koje diktira pandemija.

Izabrani ste na poziciji prorektora za nastavu, za period 2020-2023. Koje mjere će biti preduzete za realizaciju i unapređenje naučno-nastavnog procesa u ovom periodu?

PROF. DR MIĆANOVIĆ: Samo odgovornim pristupom pojedinca i cijele akademske zajednice, na čelu s organima upravljanja na Univerzitetu Crne Gore, možemo unaprijediti naučno-nastavni proces u narednom periodu. Podsticanje naučnoistraživačke djelatnosti na UCG je kontinuitet koji se nastavlja i u ovim uslovima.

U toku je proces predlaganja pojedinaca sa svih organizacionih jedinica za dodjelu godišnje nagrade za postignute naučnoistraživačke rezultate, publikovanje radova i učešće u realizaciji međunarodnih i nacionalnih projekata u 2020. godini. Rezultati će vrlo brzo biti dostupni javnosti na zadovoljstvo svih zaposlenih na UCG.

Što se tiče unapređivanja nastavnog procesa, i tu je prisutan kontinuitet. Od ovoga semestra na našoj platformi Distance learning dodali smo još jedan mogul za video konferencije BigBlueButton, proširili mogućnosti i omogućili komforniji rad profesorima i studentima.

U narednom periodu nastavićemo s osavremenjavanjem nastavnog procesa i daljoj digitalizaciji svih segmenata UCG. Na svim organizacionim jedinicama se realizuju aktivnosti inoviranja nastavnog procesa i unapređivanja uslova rada. Rektorat izdvaja sredstva za tu namjenu i nadam se da će efekti biti prepoznati u zajednici u kojoj djelujemo.

Da li planirate aktivniju komunikaciju sa studentima kada je riječ o unapređenju nastave?

PROF. DR MIĆANOVIĆ: Što se tiče komunikacije sa studentima, ona je svakodnevna i na svim nivoima prisutna. Preko Studentskog parlamenta i njihovih predstavnika analiziramo situaciju i eventualne teškoće prevazilazimo blagovremenom reakcijom. U ovom momentu kroz zajedničku komunikaciju pronalazimo rješenja za dodatne mogućnosti realizacije predispitnih i ispitnih obaveza za studente koji su usljed posljedica obolijevanja od korona virusa ili obavezne samoizolacije propustili jedan od termina predviđenih za kolokvijume, kao i za prevazilaženje sličnih problema koji se mogu desiti na završnom ili popravnom završnom ispitu u periodu ispred nas.

Pandemija je uslovila drugačiji hod nastavnog procesa, da li smatrate da će ona uticati trajno na neke nove vidove nastave?

PROF. DR MIĆANOVIĆ: Shodno prilikama o kojima nas obavještava Svjetska zdravstvena organizacija, preporučenim mjerama na svjetskom, kao i nacionalnom nivou, još uvijek je neizvjesno koliko će period pandemije potrajati. Nesumnjivo je period iza nas uticao na oblikovanje nastave, nastavnog procesa uopšte, a kako nemamo informaciju kada će se opšta zdravstvena situacija stabilizovati, prinuđeni smo da se prilagođavamo u najboljem interesu akademske zajednice, pa i da kreiramo promjene.

Univerzitet Crne Gore je sa svim svojim resursima adekvatno odgovorio novonastaloj situaciji. Prešli smo na kombinovani vid nastave koji podrazumijeva korišćenje Distance learning platforme i neposredne nastave, ukoliko situacija dozvoljava dolazak studenata na fakultet. Neminovno je da će trenutna situacija potrajati i u narednom semestru, tako da konstantno radimo na unapređenju nastavnog procesa u ovakvim okolnostima.

Koji je model nastave trenutno zastupljen na fakultetima Univerziteta Crne Gore?

PROF. DR MIĆANOVIĆ: Zastupljen je heterogeni model izvođenja nastave. Organizacione jedinice, zavisno od broja studenata na predmetima organizuju onlajn nastavu s brojnijim grupama, dok se nastava na predmetima s manjim brojem studenata realizuje neposredo u učionicama fakulteta uz poštovanje mjera NKT-a. Ovakvom organizacijom nastave u prvom planu smo se rukovodili, usljed brige o zdravlju i zaštiti studenata i nastavnog osoblja. Redovno se vrši dezinfekcija prostorija na fakultetima, a sredstva za dezinfekciju ruku su dostupna svima, na najfrekventnijim mjestima.

Dosta toga smo naučili i zahvaljujući podršci Centra informacionog sistema unaprijedili. Pored Distance learning platforme digitalizovali smo upisnu proceduru tako što smo omogućili da se dokumentacija predaje online bez dolaska na šalter studentske službe. Ova mogućnost može se primijeniti i u redovnim okolnostima.

U digitalnom obliku obrazovanja na koji smo trenutno prinuđeni, koje aktivnosti su se pokazale kao lakše, a koje kao teže?

PROF. DR MIĆANOVIĆ: Pored poteškoća s kojima smo se suočili u samom početku prelaska na digitalin oblik obrazovanja i komunikacije, vrlo brzo su i nastavni kadar i studenti prihvatili izazov i realnost vremena u kojem smo se našli.

Moramo priznati da je u početku ovladavanje digitalnim načinima sprovođenja nastave, sama interakcija sa studentima na datim platformama, bila otežana, ali je danas to na izuzetno visokom nivou.

Univerzitet Crne Gore je od samog početka, kako bi se prevazišli problemi korišćenja Distance learning platforme, napravio korisničku podršku u Centru informacionog sistema koja je do sada odgovorila na desetine hiljada zahtjeva. Najveći problem nam predstavlja praktična nastava namijenjena obuci studenata za poziv kojim će se u perspektivi baviti, a tiče se odlaska u JU i vježbaonice fakulteta (škole, vrtići itd), dok se dio ove nastave sada intenzivnije odvija u manjim grupama na fakultetima, pa se ovaj nedostatak uspješno prevazilazi. Takođe, snimanjem praktičnih predavanja i vježbi dati problem se u velikoj mjeri amortizuje. Svjesni činjenice da nam ovaj vid izvođenja nastave obezbjeđuje zaštitu zdravlja svih aktera, jer nijesu izloženi neposrednim kontaktima i širenju virusa, s istom praksom ćemo nastaviti i u narednom periodu.

Koliko je Univerzitet do sada, s obzirom na okolnosti, mogao da održi kvalitet nastave i ispitnu provjeru znanja?

PROF. DR MIĆANOVIĆ: Univerzitet Crne Gore je obezbijedio uslove za održavanje kvaliteta nastave, a što se tiče provjere znanja, ona se sprovodi u prostorijama fakulteta po jasnim preporukama NKT-a.

Sve predispitne obaveze profesori realizuju shodno prirodi predmeta i njihovim specifičnostima, tako da se veliki dio predispitnih obaveza realizuje online, a jedan dio svakako u neposrednom kontaktu kroz manje grupe, do deset studenata.

Svjesni smo da se kvalitet u izvjesnoj mjeri narušio, ali se zahvaljujući odgovornom pristupu akademske zajednice on ipak održao. Već sam istakao da je najosjetljiviji segment održavanja kvaliteta izražen u osposobljavanju studenata na disciplinama koje zahtijevaju praktične vježbe, ali smo i u tim situacijama iznalazili najefikasnija rješenja, što ćemo i dalje činiti dok ne izađemo iz situacije u kojoj se trenutno nalazimo. Slična je situacija i na drugim univerzitetima širom svijeta. Mi pratimo ta dešavanja i vodimo računa o održavanju kvaliteta i nenarušavanju prava i integriteta koji studenti imaju.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja