Direktor gradske Deponije za Portal Podgorica: Očekujemo izgradnju četvrte sanitarne kade sledeće godine

 Direktor gradske Deponije za Portal Podgorica: Očekujemo izgradnju četvrte sanitarne kade sledeće godine

Foto gradsko preduzeće Deponija.jpeg

Na deponiji Livade postoje tri sanitarne kade za odlaganje organskog otpada, od kojih su dvije funkcionalno zatvorene a treća je aktivna i njoj se vrši deponovanje komunalnog otpada.

Na pitanje portala Podgorica da li je dovoljan kapacitet sanitarnuh kada za susjedne opštine i naš grad, direktor Deponije Arsenije Boljević, ističe da širenjem grada uvećava se potreba za izgradnjom četvrte sanitarne kade.

„Kapaciteti deponije Livadesada zadovoljavaju potrebe opština Cetinje, Danilovgrad, Tuzi, kao i Podgorice i uspješno zbrinjavaju sve dopremljene količine otpada. Međutim, sa povećanjem broja stanovnika Glavnog grada povećava se i količina komunalnog otpada, pa tako raste i potreba za proširivanjem naših kapaciteta“, kazao je Boljević.

Arsenije Boljević, direktor „Deponije“(Foto gradsko preduzeće „Deponija“)

U martu ove godine zaključen je ugovor sa ponuđačem konzorcijum „Civil Engineer“d.o.o.Podgorica (zajedničkaponuda „CivilEngineer“ d.o.o. Podgorica i „Geotehnika“ d.o.o. Bijelo Polje) za izradu Glavnog projekta za izgradnju sanitarne kade br.4 na deponiji „Livade“.

„Ugovorena vrijednost  iznosi 17.600,00 eura sa uračunatim pdv-om. Sredstva za ovu nabavku su obezbijedjena iz redovnog poslovanja Društva. Ovaj segment predstavlja važan korak za realizaciju projekta izgradnje sanitarne kade 4, tako da početak radova očekujemo već u toku sljedeće godine“, precizirao je Boljević za portal Podgorica.

Foto gradsko preduzeće „Deponija“

Tokom trajanja pandemije, Deponija d.o.o. Podgorica u više navrata bila je suočena sa problemom redukovanja broja zaposlenih koji je, zbog predostrožnosti od širenja Covida 19,  dugo bio sveden na minimum.

„Kao Društvo koje se bavi tretmanom komunalnog otpada i procesom reciklaže i u ovom kriznom periodu ostvarili smo veći procenat tretiranja količina komunalnog otpada, posebno reciklabilnih materijala (kartona, miješane plastike, PET plastike, aluminijuma) u odnosu na prethodne godine. Tretirani komunalni otpad će već tokom novembra ove godine premašiti količine iz 2017. i 2018. i dostići rezultate iz 2019. godine i pored toga što je Reciklažni centar bio van pogona skoro mjesec dana usljed preduzetih mjera protiv širenja pandemije. Naša mehanizacija je na zadovoljavajućem nivou i neprestano se unapredjuje, održava i dopunjava u zavisnosti od potreba same kompanije, grada i građana“, istakao je idrektor gradske Deponije.

Foto gradsko preduzeće „Deponija“

Problem u radu i funkcionisanju ovog preduzeća najevći problem zadaje spaljivanje guma, na šta su nekoliko puta apelovali.

„U više navrata smo isticali i dalje ćemo ukazivati na problem spaljivanja guma od strane nesavjesnih sugrađana, za čije je trajno rješavanje neophodna zajednička akcija više institucija, pa i društva u cjelini. O štetnom uticaju ovog čina na širu društvenu zajednicu stalno govorimo i koliko možemo suprostavljamo se ovoj pojavi, iako se u samom krugu deponije Livade nikada nije desio slučaj spaljivanja guma, tako da smo za sada uspjeli da dobrim dijelom suzbijemo ovakva dešavanja i u našoj neposrednoj blizini. Sve ostalo nije u nadležnosti preduzeća Deponija“, kazao je Boljević.

Foto gradsko preduzeće „Deponija“

Od osnivanja do danas Deponija d.o.o.Podgorica izdvaja velika novčana sredstva, što uz pomoć Glavnog grada, što iz sopstvenih prihoda, za osavremenjivanje svoje mehanizacije i prostora.

Foto gradsko preduzeće „Deponija“

„Tako smo, samo u ovoj godini, potpisali nekoliko značajnih ugovora, od koji su najvažniji sljedeći:

– Ugovor za nabavku drobilice za postojenje za tretman kabastog otpada, na iznos od 174.240,00 eura sa uračunatim Pdv-om, sa ponuđačem „Tehnix“ d.o.o Donji Kraljevec, Republika Hrvatska. Sredstva za predmetnu nabavku opredijeljena su budžetom Glavnog grada za tekuću godinu. 

Ugovor sa „Indel Inžinjering“ d.o.o za isporuku i ugradnju opreme za kaptaciju deponijskog bio gasa na sanitarnoj kadi br.3.Vrijednostovogugovora je34.881,64 eurasauračunatimPdv-om.Sredstva za ovu nabavku su obezbijeđena iz redovnog poslovanja Društva.

– Raspisan je tender za nabavkumašinebuldožerkojasluži za tretiranjekomunalnogotpadanasanitarnimkadama.Procijenjenavrijednostovemašine je 120.000,00 eurasauračunatimPdv-om, a sredstva za nabavkusupredviđenaBudžetomGlavnoggrada“, kazao je Boljević za portal Podgorica.

Donošenjem Zakona o komunalnim djelatnostima koji je stupio na snagu dana 25.08.2016. godine, a u primjeni je počev od 25.02.2018. godine, zatim Uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga i Odluke o održavanju čistoće na teritoriji Glavnog grada Podgorice, stekli su se uslovi za izradu novog cjenovnika.

Foto gradsko preduzeće „Deponija“

„Važeća Odluka o cijenama usluga deponovanja komunalnog otpada na deponiji „Livade“ u Podgorici, donijeta je 07.05.2007. godine i od tada nije bilo promjene cijena usluga deponovanja komunalnog otpada.

Period počev od dana donošenja pomenute odluke do 31.12.2019. godine karakterišu značajne investicije u pogledu unapređenja ukupne komunalne infrastrukture, izgradnja sanitarnih kada, Reciklažnog centra, Hala i opreme za vozila van upotrebe, Postrojenja za prečišćavanje procjednih voda, baklji za sagorijevanje biogasa, nabavka radnih mašina i ostalo. Ukupna investiciona ulaganja od strane Glavnog grada i „Deponija“ d.o.o. iznosila su u tom periodu 17.507.123 eura, od čega je iz budžeta Glavnog grada izdvojeno 1.974.197 eura“, precizirao je Boljević

Foto gradsko preduzeće „Deponija“

Cjenovnik „Deponije“

Predloženim povećanjem cijena, ostvareni prihodi omogućiće, pored redovnosti održavanja kvalitetnog obavljanja ovih usluga i finansiranje neophodnih investicionih ulaganja u narednom periodu, usmjerenih u poboljšanje uslova za funkciju sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, uvođenjem savremenih tehnoloških rješenja. Ukazujemo na najznačajnije:

  • nabavka novih radnih mašina koje su neophodne za nasipanje i održavanje sanitarnih kada,
  • održavanje postojećih i priprema za izgradnju novih sanitarnih kada,
  • održavanje i nadogradnja Postrojenja za tretman procjednih voda, jer je postojeće predvidjeno za dvije sanitarne kade.

PROCENAT PROMJENE CIJENA

FIZIČKA LICA:

Postojeća cijena: 0,0030 €/m²  

Povećanje na  0,045 €/m²   (50%)

Kod pravnih lica, cijene su promijenjene jedino kod dvije vrste djelatnosti, i to:

  • OBRAZOVANJE, KULTURA, SPORT – u odnosu na postojeću cijenu od 0,06 €/m² utvrđena je cijena od 0,08 €/m²
  • KANCELARIJSKI PROSTORI – u odnosu na postojeću cijenu od 0,10 €/m² utvrđena je cijena od 0,13 €/m²

Kod pravnih lica, za djelatnost TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM došlo je do ukidanja reona i izjednačavanja cijena shodno cijenama koje su već utvrđene za prvi reon, a to iz razloga da se privredni subjekti ne bi dovodili u neravnopravan, odnosno privilegovan ili podređen položaj.

Uprkos pandemiji gradska Deponija pozitivno posluje.

„Dok se većina privrednih djelatnosti od početka globalne pandemije do danas suočava sa osjetnim padom poslovanja, „Deponija“ d.o.o. Podgorica bilježi suprotan trend. Ovo Društvo uspjelo je da realizuje gotovo sve svoje planirane aktivnosti za 2020. godinu, čaki  da premaši ranije rekorde kada je u pitanju zbrinjavanje i tretman komunalnog otpada. Jedino je dopremanje drobilice kabastog otpada iz Republike Hrvatske prolongirano zbog preduzetih mjera u borbi protiv pandemije i zatvaranja granica. Rješavanje tog problema je u toku i isporuku ove mašine očekujemo već narednih dana.Dakle, zahvaljujući dobroj organizaciji posla, ažurnosti u rješavanju zastoja i tekućih problema, motivacijom svojih zaposlenih čiji je broj  dugo bio sveden na minimum, Deponija d.o.o. Podgorica je pronašla način da zadrži, čak i poboljša rezultate rada“, zaključio je Boljević.

Osim obavljanja redovne djelatnosti zbrinjavanja komunalnog otpada, Deponija d.o.o. Podgorica radi i na pripremi uslova za početak izgradnje sanitarne kade 4 što je od velikog značaja za Glavni Grad i građane.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja